Beleidsverklaring

Handboek:

 

ISO 9001:2015

Zuigservice Nederland

 
Document: 1.0.1 Beleidsverklaring_v2
  Handboek Kwaliteit
Versie: 2
Datum: 08 november 2018

Zuigservice Nederland BV is een onderneming die zuigmachines verhuurt voor het opzuigen en direct verpakken van, voor mens en milieu schadelijke stoffen, zoals asbest verontreinigde oppervlaktes. Gespecialiseerd in het verwijderen van verontreinigde materialen zoals, zand, grind, kiezel en stof, met zuigmachines die sinds 2013 telkens in eigen beheer worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

Zij streeft naar een optimale kwaliteit van de door haar geleverde diensten, geleverd binnen de gestelde eisen aan veiligheid, gezondheid en conform de SC530 en arbeidsomstandighedenwet. Dit geeft de klant de garantie dat de werkzaamheden met de grootste zorgvuldigheid, conform de laatste stand van de wetgeving wordt uitgevoerd. Dit alles om de klanttevredenheid te verhogen.

Naast de algemeen geldende afspraken, normen en regelingen die in overeenkomsten vastliggen heeft Zuigservice Nederland BV haar organisatie, procedures en werkwijzen vastgelegd in het Handboek Kwaliteit van Zuigservice Nederland BV, dat voldoet aan ISO 9001:2015 en VCA* normen. Zuigservice Nederland BV toont hiermee aan dat het vertrouwen van haar opdrachtgevers niet beschaamd wordt en dat borging van de beoogde kwaliteit is verzekerd.

Daar waar kwaliteit één van de pijlers is waarop een stabiele marktpositie is gefundeerd, vindt middels een kwaliteitsprogramma, weergegeven in het handboek, innovatie van uitvoeringstechnieken en materieel en een voortdurende controle van kwaliteit plaats. Deze controle zal leiden tot verbetering van zowel de dienstkwaliteit als van de kwaliteit van de organisatie.

Zuigservice Nederland BV voert een bedrijfsbeleid dat is gericht op:

  • Het voldoen aan de wensen, behoeften en verwachtingen van externe en interne belanghebbenden en aan geldende wet- en regelgeving;
  • Het streven naar continue verbetering van de bedrijfsprocessen en de daarop betrekking hebbende werkwijzen;
  • het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden;
  • het voorkomen en/of zoveel mogelijk beperken van onveilige situaties en/of onveilige handelingen, waardoor persoonlijke letsel en materiële schade zou kunnen optreden;
  • Het voorkomen van milieuschade;
  • Het creëren en behouden van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, en deze waar mogelijk te verbeteren, waardoor persoonlijk letsel en verzuim wordt voorkomen;
  • Het op een goede manier afhandelen van klachten en daarvan leren.

De directie van Zuigservice Nederland BV is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, de invoering, het toezicht en de bijsturing van het beleid. Jaarlijks wordt het beleid vertaald naar haalbare en duidelijke doelstellingen en verbeterprojecten. Zuigservice Nederland BV zal middelen ter beschikking stellen en maatregelen nemen die nodig zijn om het beleid uit te kunnen voeren.

Dit beleid is gecommuniceerd binnen de organisatie en de directie houdt de vaste inhuurkrachten continu van het beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte.

Deze beleidsverklaring wordt zo nodig jaarlijks herzien en minimaal eens per drie jaar opnieuw vastgesteld.

Maasdijk, 08-11 2018

 

 

 

Ruth van der Weijde